هر موجود دارای قدرت تفکر! و تعقل! اگر فصد استفاده از خردش نداشته باشد هرگز کسی نمیتواند چشم و گوش بسته و زبان و مغز خاموشش را بگشاید...

/ 0 نظر / 12 بازدید