خـدایی که میگن اون بالایی ما که سر از کارت دی نمیاریم به هر سازی که میگی میرقصیم و یه ساز دیگه میزنی منتظرم که نشونم بدی بودنتو

میگن جـــانورهای مختلفی خلــق کردی که یکیشون که از همه بهتر بود گفتی خلیــفه و جانشــینته. فکر کردی بهتره؟‌ این که ما میبینیم که خیلی پست تره از بقیه!!!‌ اندازه حشرات و پرنده ها و چهارپا هم شعور نداره!‌ تو که اشــرف مخـــلوقات خلق کردی چرا این برترین و بهترین ده شاهی نمیفهمه؟‌ چرا اینهمه بیشعوره؟ چرا از حیوونها پست تره؟ چرا اینهمه ادعای رشــد و کمــال میکنه در حالی که احمقه؟ چرا ساده ترین اصول انسان بودن رو زیرپا گذاشته و مدعی و خوشحال داره بشکن میزنه که من خیلی اوکی ام!

هستی اون بالا؟  ببینم چطوری جواب میدی!

/ 0 نظر / 6 بازدید