میگن آدمها یا دیگران رو له میکنن و آزار میدن یا میریزن تو دلشون و خودشون رو آزار میدن! تا وقتی دلت نمیاد بقیه رو آزار بدی خودتو آزار میدی و زیر بار سنجش و ارزیابی و سرزنش خرد میکنی. اگه تونستی برای دیگران ارزش قائل نشی باب میل خودت زندگی کنی و هرجور دلت خواست واکنش نشون بدی و خواست خودت رو همه جوره تحمیل کنی اونوقت راحت و آسوده و خوشحال زندگی میکنی!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
ساكن خانه باد

خوبم دوست روزهاي دور و نزديك خوب خوشحالم كه چراغ مهتاب روشن است هنوز و صفاي آيينه ژتبرجاست