یه لحظه هایی به خودم میام میبینم غرق در رویاهای خودم دارم باهات حرف میزنم سرخوشانه! انگار که نه خانی رفته و نه خانی آمده! انگار نه انگار که ......بعد به خودم میگم خفه شو دیوانه

/ 0 نظر / 5 بازدید