آقای دکتر میگفت طبیعتا در زندگیتان با آدمهایی روبرو میشوید که از انسان بودن لباسش را به تن دارند و دغدغه هاشان در پایینترین حد غرایز باقی مانده و رشد نکرده و با پستی هایی روبرو میشوید که قابل توجیه و تفسیر و توصیف نیستند، در مواجهه با این اتفاقها خودتان را ارزیابی نکنید چشم ببندید و از کنار ماجرا عبور کنید. هر قدر دردآور و هرقدر مصیبت بار باشد اجازه داده ندهید زمان بیشتری شما را بفرسایند ... منم بهش گفتم خفه شو و اومدم بیرون

از واکنش خودم بسیار راضی ام اگه زورم میرسید یکی هم میزدم توو دهنش. تازه درک میکنم این دخترهای خیابونی و معتاد رو. حق دارن. گاهی سرخوردگی و سرگشتگی اینقدر بنیان برافکن هست که آدم رو به این روز بیاندازه

/ 0 نظر / 6 بازدید