شده تا به حال که دلت را پاره پاره کنند؟ دیده باشی یا شنیده نمیفهمی، باید هزار پاره شده باشی شرحه شرحه تا بفهمی چه میگویم و بشنوی چه دردی میکشد روحم 

/ 0 نظر / 5 بازدید