زندگی میکنم به همه ی معنی ِ زندگی. هیچ چیز مانند این همه ی معنی زندگی نمیتواند بفرساید و بمیراندم. هیچ چیز به اندازه ی این معنی نمی تواند محوم کند پاکم کند از زندگی. زندگی میکنم که بمیرم. از این زجر روح فرسا که تو خواستی زودتر رها شوم

از اینکه این من باشم تعجب میکنم ولی به همین من متعجب ثابت کردی که هیچ آدمی حتی تو قابل اعتماد و باور نیست. پس منٍِ پایبند ِ‌به باورم  بهتر است بمیرم 

/ 0 نظر / 7 بازدید