زندگی رو باختی دل من
مردم و شناختی دل من
تا به کی سراپا حقیقتی
تا به کی خراب محبتی
همنشین این و اون میشی
خسته وپریشون میشی
دشت بخت توکویرمیشه
مرغ آرزوت اسیرمیشه
رو به روت سراب
پشت سر خراب
ساکت وصبوری دل من
مثل بوف کوری دل من
زندگی رو باختی دل من
مردم و شناختی دل من
توی خون نشستی دل من
بی صدا شکستی
...

<داریوش>

 

تا به کی صبوری دل من؟؟؟ تاوان چیو دادی دل من؟ گناهت چی بود که این جزاش باشه؟کاش اینهمه خودتو متهم نکنی وقتی نمیدونی گناهی داشتی یا نه.کاش اینهمه خودتو آزار ندی وقتی اونی که برات ذره ای ارزش قائل نشد از اینکه تونسته راحت فریبت بده احساس غرور میکنه. کاش بفهمی که از ابتدا تو بهانه ای بودی واسه یه بازی و خودنمایی. کاش بپذیری بگذری و بری از کنار آدم بی عاطفه ای که راحت و بی دغدغه گذشت که اذیت نشه چون از اول هدفش یه بازی بین دوستاش بود و اهمیتی نمیداد به تو، خواست آسوده باشه. اگه اخلاق و تعهد براش ارزشی داشت تو رو مسخره ی همه نمیکرد اگه تو براش قابل احترام بودی به خاطر خودت تلاشی میکرد. الان همونجایی وایستادی که 8 سال پیش بودی ... کاش اینا رو بفهمی دل من ...

/ 0 نظر / 6 بازدید