خونه ام رو روو زمینی ساختم که زیرش مرداب بود. با یه باد دیوارش رفت و با سیل بنیانش

/ 1 نظر / 5 بازدید
ali

چه صفحه ی ریبایی آفتاب مهربانی با صدای محمد اصفهانی [چشمک]