خیلی بچه بودیم شاید 7-8 ساله مدرسه میرفتیم و مشغول به قهر و دعواهای کودکانه. مادر بزرگم تشویقمان میکرد به آشتی کردن و پرهیز از قهر و دعوا. همیشه میگفت دنیا ارزش نداره حذر کنین از اینکه کسی پشت سرتون بگه آآآه که دودمانتون میسوزه!

قطعا توو خانواده و فامیل شما کسی برای خودش و دیگران ارزشی قائل نیست اگر بود آتیش برای رفتگان و ماندگانش نمیخرید

/ 0 نظر / 5 بازدید