خیانت به اعتماد آدمها خیلی کثیفه. شکستن باور آدمها عین پست فطرتیه و همیشه خائنترین آدمها نزدیکترینهاتونن
/ 1 نظر / 18 بازدید
تیر 94
1 پست
بهمن 93
2 پست
مهر 93
1 پست
آذر 92
18 پست
آبان 92
19 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
16 پست
مرداد 92
5 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
8 پست
بهمن 89
8 پست
دی 89
8 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
13 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
19 پست
مرداد 89
19 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
11 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
10 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
12 پست
تیر 88
27 پست
خرداد 88
24 پست
اسفند 87
15 پست
بهمن 87
16 پست
دی 87
21 پست
آذر 87
19 پست
آبان 87
13 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
15 پست
خرداد 87
12 پست
اسفند 86
14 پست
بهمن 86
18 پست
دی 86
22 پست
آذر 86
14 پست
آبان 86
14 پست
مهر 86
13 پست
شهریور 86
17 پست
مرداد 86
23 پست
تیر 86
16 پست
خرداد 86
22 پست
اسفند 85
19 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
6 پست
تیر 85
14 پست
خرداد 85
15 پست
اسفند 84
11 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
9 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
11 پست
بهمن 83
8 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
10 پست